Phiên dịch
    04/10/2017

Phiên dịch đồng thời, phiên dịch liên tiếp và phiên dịch hội nghị: Expertrans BPO hiểu tầm quan trọng của việc chuyển tải bằng lời nói và kỹ năng thuyết trình khi nói đến lựa chọn phiên dịch. Chúng tôi có một thị trường chung rộng lớn gồm các phiên dịch viên giàu kinh nghiệm […]